Section 8 Waiting List Lottery Has Concluded

SECTION 8 (HOUSING CHOICE VOUCHER) WAITING LIST LOTTERY HAS CONCLUDED 


On May 11, 2023, all applicants that applied to the 2023 Section 8 lottery were notified of their selection status via email. The notification was sent to the email address that applicants provided when they applied. Please check your spam or junk folder if you don’t see the email in your inbox. 
Applicants may also check their selection status through our website: housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck


Frequently Asked Questions  

 
LA LOTERÍA DE LISTA DE ESPERA DE LA SECCIÓN 8 (VALE DE ELECCIÓN DE VIVIENDA) YA HA CONCLUIDO


El 11 de mayo de 2023, todos los solicitantes que solicitaron la lotería de la Sección 8 2023 fueron notificados de su estado de selección por correo electrónico. La notificación se envió a la dirección de correo electrónico que los solicitantes proporcionaron cuando aplicaron. 
Por favor, revise su buzón primario y su buzón  de correo no deseado. También puede consultar su estado a través de nuestra pagina web: housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck

Preguntas Frecuentes 

MỤC SỐ 8 (PHIẾU CHỌN NHÀ Ở) XỔ SỐ DANH SÁCH CHỜ ĐÃ KẾT THÚC 


Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, tất cả các ứng viên đăng ký xổ số Mục Số 8 năm 2023 đã được thông báo về tình trạng lựa chọn của họ qua email. Thông báo đã được gửi đến địa chỉ email mà người nộp đơn đã cung cấp khi họ nộp đơn. Vui lòng kiểm tra hộp thư Spam hoặc hộp thư Rác nếu quý vị không thấy email trong hộp thư Nhận của mình. Các ứng viên cũng có thể kiểm tra tình trạng lựa chọn của họ thông qua trang web của chúng tôi: 
 housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck 


Các câu hỏi thường gặp