Section 8 Waiting List Opening March 6, 2023 at 10:00 am PST 

PUBLIC NOTICE

The Anaheim Housing Authority began accepting pre-applications for the Housing Choice Voucher, also referred to as Section 8, program waiting list beginning Monday, March 6, 2023 at 10 a.m. PSTThe closing date of the application period has been extended through Friday, April 14, 2023 at 4:59 p.m. PST.  

Please visit anaheim.net/ApplySection8 beginning Monday, March 6, 2023 at 10 a.m to apply.

Click Here for the Flyer    |       Click Here for the Most Frequently Asked Questions     |       Click Here for the Public Notice


AVISO PÚBLICO

La Autoridad de Vivienda de Anaheim comenzó a aceptar pre-solicitudes para la lista de espera del programa de Vales de Elección de Vivienda en línea a partir del lunes 6 de marzo de 2023 a las 10:00 am PST.  La fecha de cierre del período de solicitud se ha extendido hasta el viernes 14 de abril de 2023 a las 4:59 p.m. PST. 

Por favor visite Anaheim.net/ApplySection8 a partir del lunes 6 de marzo de 2023 a las 10 a. m. para presentar su pre-solicitud.

Presione Aqui para el Volante    |    Pesione Aqui para ver las Preguntas Más Frecuentes     |     Presione Aqui el Aviso Público


THÔNG CÁO

Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ nhận đơn đăng ký trước cho Chương trình Phiếu Chọn Nhà Ở(Housing Choice Voucher), còn được gọi là Chương Trình Số 8, chương trình danh sách chờ đợi bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 6 tháng 3, năm 2023   lúc  10 giờ sáng, theo Giờ Thái Bình Dương. Ngày kết thúc thời gian nộp đơn đã được kéo dài đến thứ Sáu, ngày 14 tháng 4, năm 2023, 4 giờ 59 chiều, theo giờ Thái Bình Dương.

Vui lòng truy cập Anaheim.net/ApplySection8  bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023 lúc 10 giờ sáng để đăng ký.

Bấm vào đây để xem Tờ rơi    |     Bấm vào đây để biết các câu hỏi thường gặp nhất     |     Nhấn vào đây để nhận Thông báo công khai